Årdalsnett Din lokale TV- og breibandsleverandør
Mi side

No startar fiberbygginga i Årdal

Fibersatsing
Årdalsnett har i mange år levert kvalitetsbreiband via TV kabel. Men nye krav og auka etterspørsel krev oppgradering og modernisering. Årdalsnett har også levert på fiber til dei fleste bedrifter og eit fåtal privatkundar, no planlegg me å starte utbygging av fiber til alle privatkundar i 2. halvår 2017. Dagens HFC (TV) nett skal gradvis erstattast og utvidast med fiber, som gir deg tilgang til høghastigheitsbreiband via fiber frå Årdalsnett og TV grunnpakke frå Canal Digital. Me tilbyr internett på 35, 70, 100, eller 500 Mbit/s — begge vegar og har laga attraktive pakkeløysningar.
Graving av grøft
Du må sjølv grave grøft frå tomtegrensa til bustad.
Sjå graveinstruksar
Kvifor velje Årdalsnett?
Vel du Årdalsnett som internettleverandør støtter du lokal verdiskaping. Me tek samfunnsansvaret vårt på alvor og gir omfattande støtte til lokale idrettslag, kulturarrangement og festivalar. Fibersatsinga er ei betydeleg investering i Årdal si framtid med mål å gi innbyggarane tilgang til eit framtidsretta internett og tv tilbod av høgaste kvalitet. Utbyggingsarbeidet blir utført som eit samarbeid mellom Årdalsnett og Årdal Energi.