No startar fiberbygginga i Årdal

Fibersatsing

Årdalsnett har i mange år levert kvalitetsbreiband via TV kabel. Men nye krav og auka etterspørsel krev oppgradering og modernisering. Årdalsnett har også levert på fiber til dei fleste bedrifter og eit fåtal privatkundar, no planlegg me å starte utbygging av fiber til alle privatkundar i 2. halvår 2017. Dagens HFC (TV) nett skal gradvis erstattast og utvidast med fiber, som gir deg tilgang til høghastigheitsbreiband via fiber frå Årdalsnett og TV grunnpakke frå Canal Digital. Me tilbyr internett på 35, 70, 100, eller 500 Mbit/s — begge vegar og har laga attraktive pakkeløysningar.

Graving av grøft — 30 cm djup, 5 cm brei

Trekkerøyr for fiberkabel blir lagt fram til tomtegrensa. Du må sjølv grave frå tomtegrense til bustad. I einskilde høve kan det vere aktuelt med luftkabel.

  • 1. Avklar med entreprenør eller oss kvar grøfta skal gå, før du byrjar å grave.
  • 2. Grav grøfta ca 30 cm djup og 5 cm brei, frå stikka til inntaket i bustad. Unngå skarpe svingar.
  • 3. Grøfta må ryddast for stein før du legg plastrøyret på 1,5 cm i diameter, ned i. Er det mykje stein i botnen og i den massen du grov opp, bør du leggje 5 cm sand eller hagesingel under plastrøyret og minimum 10 cm over.
  • 4. Ha i resten av massen du grov opp.

Kvifor velje Årdalsnett som lokal internettleverandør? Vel du Årdalsnett som internettleverandør støtter du lokal verdiskaping. Me tek samfunnsansvaret vårt på alvor og gir omfattande støtte til lokale idrettslag, kulturarrangement og festivalar. Fibersatsinga er ei betydeleg investering i Årdal si framtid med mål å gi innbyggarane tilgang til eit framtidsretta internett og tv tilbod av høgaste kvalitet. Utbyggingsarbeidet blir utført som eit samarbeid mellom Årdalsnett og Årdal Energi.